Tashi Gyeltshen

    • Tel: 17594341
    • Location: tashigyeltshen@moea.gov.bt