Phub Dorji

    • Tel: 17613023
    • Location: shapdorj22@gmail.com