Jampel Gyeltshen

    • Tel: 323879
    • Location: jgyeltshen@moea.gov.bt